หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-3-151ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำแนะนำผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge แก่ผู้รับบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01DM3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Parallel Thread Plug Gauge ในหัวข้อขั้นตอนการสอบเทียบ การใช้งานการดูแลรักษาการจัดเก็บและการขนย้าย รวมถึงสามารถตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในใบรับรองผลการสอบเทียบให้แก่ผู้ใช้บริการได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01DM3401 ให้คำแนะนำผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge 1. อธิบายรายละเอียดในการสอบเทียบParallel Thread Plug Gauge 01DM3401.01
01DM3401 ให้คำแนะนำผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge 2. อธิบายรายละเอียดในใบรับรองผลการสอบเทียบ ParallelThread Plug Gauge 01DM3401.02
01DM3402 ประเมินผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge กับเกณฑ์ที่กำหนด 1. เลือกใช้เกณฑ์ของparallel thread plug gauge ตามมาตรฐานที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง 01DM3402.01
01DM3402 ประเมินผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge กับเกณฑ์ที่กำหนด 2. ประเมินผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge กับเกณฑ์ที่กำหนด 01DM3402.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้งาน การสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge2. สามารถประเมินผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge 2. ข้อมูลใบรับรองผลการสอบเทียบ3. วิธีการประเมินผลการวัด Parallel Thread Plug Gauge เทียบกับเกณฑ์การยอมรับได้ที่กำหนด4. ความสอบกลับได้ของการวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ไม่ระบุ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. บันทึกผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน          2. ใบบันทึกผลการสัมภาษณ์          3. แฟ้มสะสมงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน การสอบเทียบ และใบรับรองการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge โดยพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน          2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          สามารถอธิบายให้ผู้มารับบริการเลือกใช้การบริการได้ถูกต้อง ตลอดจนอธิบายผลของการสอบเทียบให้แก่ผู้มารับบริการให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน          เอกสารอ้างอิง          1. ISO/IEC 17025:2017 General Requirements for Competence of Testing and Calibration laboratories          2. EURAMET cg-10 Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing          3. JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement          4. ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. ใบรับรองผลการสอบเทียบ3. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ