หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-USLI-190B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01DM3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้สามารถสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge ด้วยเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01DM3201 การเตรียม Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 1. ตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของเกลียว 01DM3201.01 142507
01DM3201 การเตรียม Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 2. ทำความสะอาดร่องเกลียวได้อย่างเหมาะสม 01DM3201.02 142508
01DM3201 การเตรียม Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 3. ทำความสะอาดเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม 01DM3201.03 142509
01DM3201 การเตรียม Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 4. เลือก 3-wire units หรือ Anvil and spindle tips ให้เหมาะสมกับระยะ pitch 01DM3201.04 142510
01DM3202 สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 1. กำหนดค่าเริ่มต้นของเครื่องมือมาตรฐาน 01DM3202.01 142511
01DM3202 สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 2. การติดตั้ง 3-wire units หรือ Anvil and spindle tips ได้อย่างเหมาะสม 01DM3202.02 142512
01DM3202 สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 3. ทำการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 01DM3202.03 142513
01DM3202 สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 4. บันทึกและคำนวณค่า pitch diameter ได้อย่างถูกต้อง 01DM3202.04 142514
01DM3203 การบำรุงรักษาหลังการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐาน 1. ทำความสะอาดและบำรุงรักษาParallel Thread Plug Gauge ได้อย่างเหมาะสม 01DM3203.01 142515
01DM3203 การบำรุงรักษาหลังการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐาน 2. ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม 01DM3203.02 142516

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถตรวจสอบโครงสร้างเกลียวได้2. ทำความสะอาดเกลียวและเครื่องมือมาตรฐาน3. ติดตั้ง 3-wire units หรือ Anvil and spindle tips ได้4. ใช้งานและอ่านค่าจากเครื่องมือมาตรฐานได้5. บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณค่า pitch diameter ได้6. สามารถดูแลรักษา Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้โครงสร้างเกลียว2. ความรู้ในการทำความสะอาดเกลียวและเครื่องมือมาตรฐาน3. ความรู้ในการติดตั้ง3-wire units หรือ Anvil and spindle tips4. ความรู้ในการใช้งานและอ่านค่าเครื่องมือมาตรฐาน5. ความรู้ในการคำนวณค่า pitch diameter6. ความรู้ในการดูแลรักษา Parallel Thread Plug Gauge และเครื่องมือมาตรฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ใบบันทึกผลการสอบเทียบ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. บันทึกผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน          2. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge โดยพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน          2. พิจารณาจากบันทึกผลการสอบเทียบ          3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          วิธีการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge เป็นวิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือเป็นวิธีการที่ห้องปฏิบัติการ พัฒนาขึ้นซึ่งได้มีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้          เอกสารอ้างอิง          1. EURAMET cg-10 Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing          2. JIS B 0251:2008 Limit gauge for metric screw thread          3. JIS B 0261:1992 Measuring method for parallel screw gauge          4. ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data          5. JIS B 0271:1992 Three wires for screw thread measuring


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. บันทึกผลการสอบเทียบ3. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ