Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
1
2
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
3
4
ทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge
5
6
สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge
7
8
9
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge
10
11
ให้คำแนะนำผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge แก่ผู้รับบริการ
12
13

ยินดีต้อนรับ