หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-3-146ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ระดับ 3


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดชนิดเอและชนิดบี ค่าความไม่แน่นอนรวม ค่าตัวประกอบครอบคลุม สัมประสิทธิ์ความไว ค่าความไม่แน่นอนขยาย ระดับความเชื่อมั่น และการรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01QS3301 คำนวณผลการวัดโดยวิธีทางสถิติ 1. ประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานด้านมาตรวิทยา 01QS3301.01
01QS3301 คำนวณผลการวัดโดยวิธีทางสถิติ 2. รู้และเข้าใจสูตรคำนวณทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับค่าความไม่แน่นอน 01QS3301.02
01QS3302 รู้หลักการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 1. ระบุที่มาของค่าความไม่แน่นอนชนิดเอ(Type A) และ ชนิดบี (Type B) 01QS3302.01
01QS3302 รู้หลักการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 2. แปลงค่าความไม่แน่นอนต่างๆให้อยู่ในรูปค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty) 01QS3302.02
01QS3302 รู้หลักการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 3. การรวมค่าความไม่แน่นอนและการรายงาน 01QS3302.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน2. การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ3. การใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน2. สถิติเบื้องต้นสำหรับงานด้านมาตรวิทยา3. การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ไม่ระบุ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          ไม่ระบุ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับงานด้านมาตรวิทยาและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด โดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ค่าความไม่แน่นอนของการวัดจำแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ (Type A) คือ การประเมินองค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของค่าปริมาณที่วัดได้ และชนิดบี (Type B) คือการประเมินองค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าความไม่แน่นอนชนิดเอ (Type A) เช่น ค่าความไม่แน่นอนจากเครื่องมือมาตรฐาน ค่าความไม่แน่นอนจากภาวะแวดล้อม ค่าความไม่แน่นอนจากวิธีการสอบเทียบ          เอกสารอ้างอิง          1. JCGM 100 Guide to the expression of uncertainty in measurement           2. M3003 The expression of uncertainty and confidence in measurement          3. บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ