หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-ZFMY-180B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ระดับ 3


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01QS3401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 1.ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป(General requirement) ของ ISO/IEC 17025 01QS3401.01 142449
01QS3401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.ปฏิบัติตามข้อกำหนดโครงสร้าง (Structural requirement) ของ ISO/IEC 17025 01QS3401.02 142450
01QS3401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3.ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากร (Resource requirement) ของ ISO/IEC 17025 01QS3401.03 142451
01QS3401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 4.ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการ (Process requirement) ของ ISO/IEC 17025 01QS3401.04 142452
01QS3401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 5.ปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการบริหาร (Management systemrequirement) ของ ISO/IEC 17025 01QS3401.05 142453
01QS3402 ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย 1. ปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภัยของบุคลากร 01QS3402.01 142454
01QS3402 ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย 2. ปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 01QS3402.02 142455

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปฏิบัติตามแผนระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ2. การใช้งานแบบบันทึกต่างๆ ในระบบคุณภาพ3. การปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ2. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 170253. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ไม่ระบุ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          ไม่ระบุ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยพิจารณาจากข้อสอบข้อเขียนวิธีการประเมิน          ข้อสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ระบุถึงข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถ ความเป็นกลาง และการดำเนินการอย่างคงที่สม่ำเสมอของห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ โดยไม่จำกัดจำนวนบุคลากร          เอกสารอ้างอิง          1. ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ