หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-3-150ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01DM3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทวนสอบผลการสอบเทียบการแปลผลการสอบเทียบ สามารถจัดทำและออกใบรับรองการสอบเทียบตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01DM3301 องค์ประกอบของใบรับรองผลการสอบเทียบ 1. องค์ประกอบของใบรับรองผลการสอบเทียบที่เป็นไปตามISO/IEC 17025 01DM3301.01
01DM3301 องค์ประกอบของใบรับรองผลการสอบเทียบ 2. ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแปลผลการสอบเทียบ Parallel ThreadPlug Gauge 01DM3301.02
01DM3302 จัดทำรายงานผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge 1. การคำนวณความไม่แน่นอนในการสอบเทียบParallel Thread Plug Gauge 01DM3302.01
01DM3302 จัดทำรายงานผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge 2. จัดทำรายงานผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge 01DM3302.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ออกใบรายงานผลตามขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ2. ใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน3. การใช้เครื่องคำนวณหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อกำหนดการออกใบรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 170252. ขั้นตอนการออกใบรับรองผลการสอบเทียบ3. ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้น4. ความรู้ในการคำนวณความไม่แน่นอนในการวัด5. ความรู้ในการใช้เครื่องคำนวณหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ใบรับรองผลการสอบเทียบ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. บันทึกผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน          2. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินการจัดทำใบรายงานผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge โดยพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน          2. พิจารณาจากใบรายงานผลการสอบเทียบ          3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ข้อมูลในใบรับรองผลการสอบเทียบเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025          เอกสารอ้างอิง          1. ISO/IEC 17025:2017 General Requirements for Competence of Testing and Calibration laboratories          2. EURAMET cg-10 Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing          3. JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement          4. ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. ใบรับรองผลการสอบเทียบ3. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ