คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีความรู้หลักการกำหนด Scale วัดอุณหภูมิ International Temperature Scale of 1990 (ITS90) ออกแบบปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอบเทียบ มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระบบคุณภาพและวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิชั้น 4 ไม่น้อยกว่า1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 4 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 5 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A51 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01A52 พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ
01T51 ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
01T52 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านอุณหภูมิ
01T53 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านอุณหภูมิ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ