คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะด้านความปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ สามารถประเมินความไม่แน่นอนของการวัดและออกใบรับรองผลการสอบเทียบและการติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิชั้น 2 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิชั้น 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A31 ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
01A32 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01T31 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ
01T32 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
01T33 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านอุณหภูมิ
01T34 ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านอุณหภูมิแก่ผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ