คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ในการเขียนอ่านพูดคำนวณขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานหรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น มีความรู้ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น มีความรู้หน่วยวัดของ SI unit และความสามารถใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และหลักการทางาน เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (Liquid-in-glass Thermometer), เทอร์โมมิเตอร์แบบความต้านทาน (Resistance Thermometer), เทอร์โมดับเปิล (Thermocouple) และแหล่งกำเนินอุณหภูมิชนิดแห้ง (Dryblock Bath) และสามารถสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิดังกล่าวตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการได้โดยอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ไม่น้อย กว่า 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อกับอาชีพนี้และ 5. ผ่านการประเมินสมรรถนะของคุณวุฒิผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A21 ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
01A22 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
01T21 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ
01T22 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ