คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง มีความสามารถในการทวนสอบวิเคราะห์ความเที่ยงของมาตรฐานอ้างอิง ทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเพื่อขอการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แนะนำและสอนงานได้เป็นผู้ให้การฝึกอบรมได้ สามารถรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดและบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพมีสมรรถนะด้านการเตรียมงานการแก้ไขปัญหาการนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 3 ไม่ น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน อุณหภูมิ ชั้น 3 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 4 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A41 ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01T41 วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
01T42 กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
01T43 ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ