หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01A22

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    A2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น2 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมสภาวะแวดล้อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    ข้อกำหนด 5 ส ของไคเซ็น  และคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Working Instruction)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01A2201 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 1.สามารถปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส ของไคเซ็น 01A2201.01
01A2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 1.สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน 01A2202.01
01A2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2.สามารถเลือกใช้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนรวมอย่างถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน 01A2202.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    สามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

    2. การควบคุมสภาวะแวดล้อมขณะสอบเทียบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. มีความรู้การใช้อุปกรณ์

    2. รู้เกณฑ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ประวัติการปฏิบัติงาน

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. บันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือวิธีการปฏิบัติการสอบเทียบ  โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ     

        ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่าการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

        - Kai คือต่อเนื่องตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า (continuous)

        - Zen คือ การปรับปรุงการพัฒนา ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า (Improvement) 

        หลักการ 5 ส เป็นหลักการสำคัญของไคเซ็น ประกอบด้วย สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. อุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    ข้อสอบข้อเขียนพิจารณาว่าผ่านการอบรม และการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส มามากน้อยเพียงใดยินดีต้อนรับ