หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01T52

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านอุณหภูมิ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    T5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา งานสอบเทียบและบริหารจัดการงานด้านอุณหภูมิ โดยสามารถบ่งชี้ปัญหาที่เกิดในระบบการวัดและวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหารวมถึงสามารถกำหนดวิธีการปัญหาอย่างเหมาะสม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

    - ISO/IEC 17025  General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01T5201 สามารถบ่งชี้ปัญหาในระบบการวัดด้านอุณหภูมิ 1.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 01T5201.01
01T5202 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมด้านอุณหภูมิ 1.วางแผนแก้ปัญหาของระบบการวัดและข้อกำหนด ISO/IEC 17025 01T5202.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบด้านอุณหภูมิอย่างน้อย5 ปี มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ มาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิมีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือรวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. มีความสารถการใช้งานและการดูและรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

    2. มีความสามารถการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ  

    3. มีความสมารถในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการดูและรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ  

    2. ความรู้เรื่องวิธีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

    3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

    4. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหา หรือ

        2. บันทึกการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ

        3.  บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. บันทึกผลการข้อสอบข้อเขียน

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านอุณหภูมิโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ 

        1. ปัญหาในระบบการวัด ได้แก่ ปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน และระหว่างการตรวจประเมิน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. ปัญหาจากการตรวจประเมิน หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินภายนอกจากหน่วยรับรอง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 วิธีการประเมินสามารถบ่งชี้ปัญหาในระบบการวัด

        1. ข้อสอบข้อเขียน

    18.2 วิธีการประเมินกำหนดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

        1. ข้อสอบข้อเขียน

    18.3 แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ