หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01T51

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    T5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สอบเทียบด้านอุณหภูมิ เช่น สามารถบ่งชี้ได้ถึงมาตรฐานระดับต่างๆ คำจำกัดความองค์กรมาตรวิทยาทั้งในระดับและสากล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    - บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

    - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01T5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านอุณหภูมิ 1.เลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 01T5101.01
01T5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านอุณหภูมิ 2.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 01T5101.02
01T5102 ออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านอุณหภูมิ 1.เลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 01T5102.01
01T5102 ออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านอุณหภูมิ 2.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 01T5102.02
01T5103 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีด้านอุณหภูมิ 1.พิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของวิธีการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน 01T5103.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    สามารถเข้าใจงานมาตรวิทยาการสอบเทียบด้านอุณหภูมิมีทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อพัฒนางานได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

    2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือด้านการสอบเทียบอุณหภูมิ

    3. การอ่านและตีความเอกสารวิธีการมาตรฐานต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาการสอบเทียบอุณหภูมิ

    2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

    3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

    4. ความรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน IOS/IEC 17025


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. บันทึกการขอออกเอกสาร หรือ

        2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน หรือ

        3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัดด้านอุณหภูมิ

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. บันทึกการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ 

        1. วิธีมาตรฐาน ได้แก่ วิธีการสอบเทียบที่จัดทำโดยหน่วยงานระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  และระดับสากล

    (ข)คำอธิบายรายละเอียด

        1. ตรวจสอบระหว่างใช้งาน หมายถึง วิธีการที่ห้องปฏิบัติจัดทำขึ้น พัฒนาขึ้น หรือ ทำตามวิธีมาตรฐานไม่ครบถ้วน จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธี ก่อนนำไปใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 วิธีการประเมินศึกษาวิธีการมาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

        1. ข้อสอบข้อเขียน

    18.2 วิธีการประเมินออกแบบวิธีการวัดให้ เหมาะกับห้องปฏิบัติการ

        1. ข้อสอบข้อเขียน

    18.3 วิธีการประเมินสามารถทวนสอบความ ใช้ได้ของวิธีวัด

        1. ข้อสอบข้อเขียน

    18.4 แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ