หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01A52

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    A5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล โดยการออกแบบพัฒนากำกับดูแลและรักษาความเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01A5201 ออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 1.สามารถออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 01A5201.01
01A5202 ประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 1.สามารถประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 01A5202.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    มีประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบมีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบ การบริหารจัดการทรัพยากรห้องปฏิบัติการสอบเทียบ วางแผนงานการดำเนินงานตามระบบคุณภาพห้อปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ความสามารถการบริหารงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

    2. ความสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

    2. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของหน่วยรับรอง

    3. ความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

    4. ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน ISO/IEC 17043

    5. ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาระดับชาติและสากล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากหน่วยรับรอง  หรือ

        2. รายงานผลการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ 

        สามารถออกแบบระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        ออกแบบระบบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับทรัพยากร ของห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    1. ข้อสอบข้อเขียน

    2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ