หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01A51

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    A5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

    ข้อกำหนด ISO/IEC 17025  Gen eral Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01A5101 บริหารจัดการบุคลากร 1.สามารถบริหารจัดทำแผนการบริหารบุคคลตามคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 01A5101.01
01A5102 บริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานและระบบการวัด 1.สามารถบริหารจัดทำแผนการบริหารจัดการเครื่องมือตามข้อกำหนดวิชาการของ ISO/IEC 17025 01A5102.01
01A5103 บริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 1.สามารถบริหารจัดทำแผนการบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลืองตามคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 01A5103.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    สามารถเข้าใจงานมาตรวิทยาการสอบเทียบ มีทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อพัฒนางานได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การสอบเทียบเครื่องมือวัด

    2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือด้านการสอบเทียบ

    3. การอ่านและตีความเอกสารวิธีการมาตรฐานต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด

    2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด

    3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด

    4. ความรู้ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. บันทึกการขอออกเอกสาร หรือ

        2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน หรือ

        3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัด

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการฝึกอบรม

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ 

        N/A

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

        1. คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

        2. คู่มือวิธีการ (Procedure  Manual)

        3. คู่มือปฏิบัติงาน (Working Instruction)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    1.ข้อสอบข้อเขียน

    2.แฟ้มสะสมผลงานพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ