หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01T53

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านอุณหภูมิ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    T5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรวิทยาด้านอุณหภูมิสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยสามารถออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมดำเนินการอบรมด้วยการ ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม และออกแบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

    - ISO/IEC 17025  General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01T5301 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมด้านอุณหภูมิ 1.กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมความสามารถการปฏิบัติงานที่ต้องการตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน 01T5301.01
01T5302 ดำเนินการอบรมด้านอุณหภูมิ 1.ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม ตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน 01T5302.01
01T5303 ออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรมด้านอุณหภูมิ 1.จัดทำแบบประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน 01T5303.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบงานด้านอุณหภูมิมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและ เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ มีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือ รวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัด การประเมินความไม่แน่นอนการจัดทำรายงานผลการสอบเทียบ การประกันคุณภาพการสอบเทียบ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ความสารถเกี่ยวกับการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

    2. ความสามารถใช้ สื่อ อุปกรณ์ ในการนำเสนอ

    3. ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรม

    2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อเนื้อหารายละเอียด 

    3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรยายการฝึกปฏิบัติการยกตัวอย่าง

    4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินก่อนและหลักการอบรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. โบชัวร์การจัดอบรม หรือ

        2. หลักฐานการลงทะเบียนการอบรม หรือ

        3. แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หรือ

        4. สรุปความพึงพอใจการอบรม

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารการอบรม

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้านอุณหภูมิ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ 

        1. เป็นวิทยากรให้การอบรมบุคคลภายนอก

        2. มีการประเมินความรู้ ความสามารถของวิทยากร โดยผู้เข้าอบรม

    (ข)  คำอธิบายรายละเอียด

        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 วิธีการประเมินออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรม

        1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต

    18.2 วิธีการประเมินดำเนินการอบรม

        1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต

    18.3 วิธีการประเมินออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรม

        1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต

    18.4 แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ