คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3 จะสามารถดำเนินการวางแผนการผลิต เตรียมความพร้อมก่อนการผลิต การดำเนินการผลิต การตรวจสอบการผลิต รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

2. การทำงานเป็นทีม

3. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้      

4. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ

5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์     

6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน  แปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2
3. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์และผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisor) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-3-052ZB ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบเครื่องจักรบุคลากร และสิ่งสนับสนุนก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-3-056ZB ฆ่าเชื้อน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-3-057ZB จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
FPC-MPD-3-058ZB บรรจุผลิตภัณฑ์นมลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด
FPC-MPD-3-059ZB ตรวจสอบและรายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0259-A : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ