คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5 จะสามารถตรวจสอบ ทบทวน วางแผนและประสานงานก่อนกระบวนการผลิต วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในการผลิต ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งสามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 2. การทำงานเป็นทีม 3. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 4. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานในโรงงานแปรรูปนม พนักงานรับน้ำนมดิบ พนักงานผลิต พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-CYMH-310A ตรวจสอบทบทวนวางแผนและประสานงานก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-JHQQ-319A วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-LCKY-321A ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ