หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทบทวนวางแผนและประสานงานก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-CYMH-310A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทบทวนวางแผนและประสานงานก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


6121 ทำฟาร์มนม
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทบทวนและประสานงานกระบวนการผลิต โดยต้องสำรวจและ ปรับเปลี่ยนความถูกต้องของปริมาณ รสชาติ และขนาดบรรจุตามคำสั่งการผลิต พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: น้ำนมโคดิบตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 6003-2553) - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A1011 ทบทวนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต 101101 สำรวจความถูกต้องของปริมาณ รสชาติ และขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์นม A1011.01 204910
A1011 ทบทวนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต 101102 รายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด A1011.02 204911
A1012 ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต 101201 ทราบสาเหตุของการปรับเปลี่ยนคำสั่งการผลิตผลิตภัณฑ์นม A1012.01 204912
A1012 ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต 101202 ดำเนินการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต เพื่อให้เกิดความถูกต้องของปริมาณรสชาติ และขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์นม A1012.02 204913
A1012 ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต 101203 รายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด A1012.03 204914
A1013 นำส่งแผนการผลิตให้แผนกงานที่เกี่ยวข้อง 101301 ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นม A1013.01 204915
A1013 นำส่งแผนการผลิตให้แผนกงานที่เกี่ยวข้อง 101302 ขออนุมัติแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ A1013.02 204916

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้และทักษะการคำนวณและสถิติพื้นฐาน
- ความรู้และทักษะการวางแผนทางสถิติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะด้านการคำนวณ
2. ทักษะด้านการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
3. ทักษะด้านการอ่านและตีความ
4. ทักษะด้านสถิติ
5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
6. ทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร
7. ทักษะด้านการบริหารบุคคลขั้นพื้นฐาน
8. ทักษะด้านจัดทำรายงาน
9. ทักษะด้านการสื่อสาร
10. ทักษะด้านการคำนวณยอดของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสและวัตถุเจือปนในอาหารและปัจจัยการผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร
3. ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตและการควบคุม
4. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
1. ข้อสอบข้อเขียน
2. ข้อสอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. การทบทวนแผนการผลิต ได้แก่ การตรวจสอบคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต และการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต
2. การตรวจสอบคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต คือ การสำรวจความถูกต้องของปริมาณ รสชาติ และขนาดบรรจุตามคำสั่งการผลิต
3. การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตามคำสั่งการผลิต คือ การปรับเปลี่ยนความถูกต้องของปริมาณ รสชาติ และขนาดบรรจุ
4. ตรวจสอบความพร้อม คือ การตรวจสอบแผนการผลิตเพื่อที่จะนำส่งไปยังแผนกงานที่เกี่ยวข้อง
5. ความถูกต้องของแผนการผลิต คือ การขออนุมัติแผนการผลิตต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ พร้อมทั้งสามารถแจ้งแผนการผลิตไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. ข้อสอบข้อเขียน
2. ข้อสอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ