คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3  จะสามารถดำเนินการผลิตและแปรรูปนมเบื้องต้นได้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การดำเนินการผลิต การรายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งบุคคลในระดับระดับนี้ต้องมีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว โดยจะต้องสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การแนะแนวหรือให้คำปรึกษาของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณ จริยธรรมในการทำงาน และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรอย่างมีระบบ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะการเรียนรู้ 3. การทำงานเป็นทีม 4. ทักษะทางคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1.    คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น 
        2.    มีประสบการณ์ทำงาน/ฝึกงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานในโรงงานแปรรูปนม พนักงานรับน้ำนมดิบ พนักงานผลิต พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-3-153ZB รับและจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-3-153ZB รับและจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-3-153ZB ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ