คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 6 จะสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในการผลิต วางแผนการผลิต ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิต ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร จัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ นอกจากนั้นความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ พร้อมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่น เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 2. การทำงานเป็นทีม 3. สามารถนำทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 4. การมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงาน 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน 7. สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 8. ทักษะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ       9. ทักษะในการบริหารจัดการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม   ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5 ไม่ต้องประเมินหน่วยสมรรถนะที่ A301 และ A303 
3.ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ควบคุมระบบการฆ่าเชื้อตามประเภทนมที่ผลิต
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานในโรงงานแปรรูปนม พนักงานรับน้ำนมดิบ พนักงานผลิต พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-JHQQ-319A วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-DYMJ-320A ออกแบบแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-LCKY-321A ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-SBIR-322A ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ