คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ และทัศนคติขั้นสูง สามารถให้คำปรึกษาด้านงาน วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติและนานาชาติ มีการติดตาม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถจัดการ และดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติให้คำปรึกษา/สร้างระบบและ กระบวนการคุณภาพ วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก โดยวิธีการแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่มีความหน้า เชื่อถือและแสดงถึงการมีอยู่ของสมรรถนะต่างๆที่ต้องการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

  คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1      จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ ชีวการแพทย์ หรือ เทคโนโลยีคลีนิคหรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 10 ปี                 
กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 12 ปี 
กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า  ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 12 ปี 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดูแล เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย

ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติกและนานาชาติ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-8-135ZB ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-136ZB ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-137ZB ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-138ZB จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-139ZB วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-140ZB ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-141ZB พัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ