คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ และทัศนคติขั้นสูง สามารถให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติและนานาชาติ มีการติดตามและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถจัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก โดยวิธีการแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่มีความหน้า เชื่อถือและแสดงถึงการมีอยู่ของสมรรถนะต่างๆที่ต้องการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

 

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ชีวการแพทย์ หรือ เทคโนโลยีคลีนิคหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  10 ปี

กรณีที่ 2

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  12 ปี

กรณีที่ 3

ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  12 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดูแลเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
-    ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติกและนานาชาติ
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-8-135ZB ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-136ZB ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-137ZB ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-138ZB จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-139ZB วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-140ZB ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
MET-ZZZ-8-141ZB พัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ