คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความ ชำนาญ ปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

(1) หน้าที่ในการให้บริการทางเทคนิค ซึ่งครอบคลุม สมรรถนะต่างๆ คือ การติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ค้นหาและซ่อมแซม ความผิดพลาด ทวนสอบ/สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ตรงตามมาตรฐานสากล

(2) หน้าที่ในการสนับสนุนงานวิชาการ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะต่าง ๆ คือ ติดตามและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

(3) หน้าที่ในการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้ใช้งานได้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมทั้งมีความรู้และสามารถจัดการงานด้วย ระบบคุณภาพโรงพยาบาลได้ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะต่าง ๆ คือ การวางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีว การแพทย์ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตาม มาตรฐานต่อการใช้งาน การประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการ บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ การสร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ การพัฒนาตนเองและทีม การใช้ ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง และจัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 6 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้


คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1   
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ อุปกรณ์การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือ อุปกรณ์ ชีวการแพทย์ หรือ เทคโนโลยีคลีนิคหรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 3 ปี 
กรณีที่ 2
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เมคคาทรอ-นิกส์ เทคโนโลยี ชีวการแพทย
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 5 ปี        
กรณีที่ 3   
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 7 ปี 
กรณีที่ 4
ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 7 ปี


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดูแล เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-6-127ZB ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-6-121ZB ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
MET-ZZZ-6-125ZB วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
MET-ZZZ-6-126ZB บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน
MET-ZZZ-6-122ZB ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
MET-ZZZ-6-128ZB สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ
MET-ZZZ-6-129ZB พัฒนาตนเองและทีม
MET-ZZZ-6-130ZB ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง
MET-ZZZ-6-131ZB จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ