คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาในบริบมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับ ดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

(1) หน้าที่ในการให้บริการทาง เทคนิค ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะต่าง ๆ คือ การติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาด ทวนสอบ/สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ตรงตามมาตรฐานสากล

(2) หน้าที่ในการสนับสนุนงานวิชาการ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะต่าง ๆ คือ ฝึกอบรม/ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ กำหนดรายละเอียดเพื่องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทาง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

(3) หน้าที่ในการ บริหารจัดการระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพและ คุ้มค่า และมีความรู้พื้นฐานในระบบคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะต่าง ๆ คือ การวางแผนและ จัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ พร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน การประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

  คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่ 1         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ ชีวการแพทย์ หรือเทคโนโลยีคลีนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 1 ปี        
กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี ชีวการแพทย์ ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 3 ปี         
กรณีที่ 3         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 5 ปี
กรณีที่ 4  ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 5 ปี และได้รับการรับรองสมรรถณะอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ตลอดระยะเวลา ดังกล่าวหรือเทียบเท่า      

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดูแล เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-5-127ZB ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-5-112ZB ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
MET-ZZZ-5-113ZB ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
MET-ZZZ-5-114ZB บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
MET-ZZZ-5-115ZB ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
MET-ZZZ-5-116ZB ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
MET-ZZZ-5-119ZB ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ
MET-ZZZ-5-120ZB กำหนดรายละเอียดเพื่องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
MET-ZZZ-5-121ZB ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
MET-ZZZ-5-125ZB วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
MET-ZZZ-5-126ZB บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ