คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ และทัศนคติขั้นสูง สามารถให้คำปรึกษาด้านงาน วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติและนานาชาติ มีการติดตาม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถจัดการ และดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ วางแผนและ จัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสามารถกำหนดแนว ทางการพัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 7 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก โดยวิธีการแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่มีความหน้า เชื่อถือและแสดงถึงการมีอยู่ของสมรรถนะต่างๆที่ต้องการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้


คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่ 1     
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ ชีวการแพทย์ หรือ เทคโนโลยีคลีนิคหรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 7 ปี                
กรณีที่ 2
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 10 ปี
กรณีที่ 3
ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่าง น้อย 10 ปี


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

 ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดูแล เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 

ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติกและนานาชาติ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-ZZZ-7-127ZB ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
MET-ZZZ-7-131ZB จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร
MET-ZZZ-7-123ZB ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ
MET-ZZZ-7-124ZB ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
MET-ZZZ-7-132ZB วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
MET-ZZZ-7-133ZB ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติและนานาชาติ
MET-ZZZ-7-134ZB พัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0146-A : สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ยินดีต้อนรับ