หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-8-136ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค การให้คำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และระบบที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา พัฒนาคุณภาพระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงานในระบบงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ภายในระดับชาติหรือนานาชาติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3031201 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงานแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 1.1 ตรวจสอบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ระบุและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรมและเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 162496
3031201 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงานแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 1.2 ดำเนินการ และ/หรือ พัฒนา กระบวนการให้คำปรึกษาโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน 162497
3031201 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงานแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 1.3 พัฒนาแผนการทำงานและการประเมินผลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ 162498
3031202 ประเมินปัญหาทางเทคนิค 2.1 ระบุประเมินและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา/การแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีการจัดลำดับความสำคัญ 162499
3031202 ประเมินปัญหาทางเทคนิค 2.2 จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นตามความต้องการของกิจกรรม 162500
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.1 ดำเนินการตรวจตามมาตรการและขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 162501
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.2 พัฒนานโยบายและขั้นตอนรวมถึงทักษะที่จำเป็น 162502
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.3 ทบทวนและตรวจสอบข้อเสนอโครงการให้แน่ใจว่ามีเอกสารคู่มือและรายการตรวจสอบ (Checklist) ทั้งหมดที่จำเป็น 162503
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.4 ออกแบบตารางการทำงานให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือมาตรฐานสากล 162504
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.5 มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของอุปกรณ์บุคคล และกระบวนการ ร่วมกับบุคคลที่มีอำนาจอย่างเหมาะสม 162505
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.6 จัดทำระดับและความถี่ของงานบำรุงรักษาจากรายงานการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะของผู้ผลิตและมาตรฐานเพื่อให้ความเสี่ยงของการล้มเหลวของอุปกรณ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 162506
3031203 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค 3.7 จัดตั้งระบบในการจัดการและบันทึกกิจกรรมการทำงานด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 162507

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการแก้ไขปัญหาระบบงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ ติดตั้ง ใช้ บำรุงรักษา และการบริหารจัดการระบบงาน

- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนาสายสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

- ทักษะการสื่อสาร (การพูดและการฟัง)

- ทักษะการสังเกต

- ทักษะการเจรจาต่อรอง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ ติดตั้ง ใช้ บำรุงรักษา และการบริหารจัดการระบบงาน

- การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน

- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

- วิธีการในการเจรจาต่อรอง

- ขั้นตอนกลยุทธ์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

- กลยุทธ์การแก้ปัญหา เช่น วิธีการจัดการกับคำถามและทัศนคติที่ไม่คาดคิดระหว่างการเจรจา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- มีหลักฐานการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยทั้งในระดับองค์กร

(ง) วิธีการประเมิน

- ประเมินจากการยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ