Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 8


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1
2
3
ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ
4
5
6
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7
8
9
จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ
10
11
12
13
14
วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
15
16
17
18
19
ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
20
21
22
23
24
25
26
พัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
27
28
29
30
31

ยินดีต้อนรับ