หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-8-139ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการวางแผนและการจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3031501 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.1 วิเคราะห์บริบทของหน่วยงานด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ 162535
3031501 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 162536
3031501 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.3 กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 162537
3031502 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน 2.1 ระบุและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ/กิจกรรมการทำงาน 162538
3031502 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน 2.2 แบ่งขั้นตอนภารกิจ/กิจกรรมการทำงานตามกรอบเวลาที่กำหนดเป็นส่วนๆ 162539
3031502 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน 2.3 จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของกิจกรรม 162540
3031503 ดำเนินการตามแผนงาน 3.1 ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตารางกิจกรรมการทำงาน 162541
3031503 ดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ระบุวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานโดยการหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 162542
3031503 ดำเนินการตามแผนงาน 3.3 ดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกับกรอบเวลา ทรัพยากรและมาตรฐานที่กำหนด 162543
3031504 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบกิจกรรมการทำงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 162544
3031504 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.2 รายงานการเบี่ยงเบนของกิจกรรมการทำงานและประสานงานกับบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะเพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ 162545
3031504 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.3 ดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดในรายงานสอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการเสนอแนะ 162546
3031504 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.4 รายงานการสังเกตได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 162547
3031504 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.5 จัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน 162548
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.1 ทบทวนแผนงานกลยุทธ์ และการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน 162549
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.2 ให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมกับบุคลากรที่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของแผนงานและข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือ 162550
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.3 จัดทำผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำในรูปแบบพื้นฐานที่เข้าใจง่าย เพื่อสามารถปรับทำนโยบาย กระบวนการและกิจกรรมต่อไป 162551
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.4 ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎระเบียบขององค์กร 162552
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.5 จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 162553
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.6 จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง 162554
3031505 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.7 ดำเนินการสร้างกลไกการตอบรับ (Feedback mechanisms) ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 162555

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ความเป็นผู้นำ

- การวางแผน การจัดการ และการประสานงาน

- ทักษะการสื่อสาร

- ทักษะการสร้างแรงจูงใจภายในและระหว่างบุคคล

- ทักษะการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร กฎหมายหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- นโยบายองค์กร แผนกลยุทธ์ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหน่วยงาน

- การทำงานเป็นทีมและการให้คำปรึกษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- มีหลักฐานการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยทั้งในระดับองค์กร

(ง) วิธีการประเมิน

- ประเมินจากการยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ