หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-8-140ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา/ สร้างกระบวนการและระบบคุณภาพของการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องมือแพทย์และงานบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตราฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น HA หรือ JCI รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน การวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพและดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3031601 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ 1.1 ระบุการจัดการการให้บริการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ระบุความต้องการ และระบุมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 162556
3031601 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ 1.2 พัฒนาข้อกำหนดด้านคุณภาพ 162557
3031601 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ 1.3 ปรับปรุงข้อกำหนดคุณภาพเมื่อมีความจำเป็น 162558
3031602 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง) 2.1 ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(Critical Control Point) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 162559
3031602 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง) 2.2 กำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับแต่ละอันตราย 162560
3031602 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง) 2.3 จัดทำเอกสารตามขั้นตอนที่มีคุณภาพขององค์กร 162561
3031603 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ 3.1 วางแนวทางการประกันคุณภาพ 162562
3031603 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ 3.2 วางแนวทางการจัดการความเสี่ยง 162563
3031603 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัด 162564
3031603 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ 3.4 พัฒนากระบวนการในการประกันคุณภาพ 162565
3031604 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 3.1 วางแนวทางการประกันคุณภาพ 162566
3031604 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 3.2 วางแนวทางการจัดการความเสี่ยง 162567
3031604 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัด 162568
3031604 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 3.4 พัฒนากระบวนการในการประกันคุณภาพ 162569
3031605 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน 5.1 ระบุข้อกำหนดคุณภาพ 162570
3031605 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน 5.2 ตรวจสอบปัจจัยขาเข้าเพื่อยืนยันความสามารถในการตอบสนองข้อกำหนดคุณภาพ 162571
3031605 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน 5.3 ดำเนินการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ 162572
3031605 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน 5.4 ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบบริการ 162573
3031605 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน 5.5 ปรับกระบวนการเพื่อรักษาผลลัพธ์ให้อยู่ในข้อกำหนด 162574
3031606 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน 6.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพ 162575
3031606 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน 6.2 ระบุและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ไม่สอดคล้อง ตามข้อกำหนดการรายงานสถานที่ทำงาน 162576
3031606 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน 6.3 นำการดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่รับผิดชอบเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ 162577
3031606 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน 6.4 พิจารณาปัญหาคุณภาพร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 162578
3031607 รายงานปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 7.1 ระบุปัญหาคุณภาพที่มีอยู่ 162579
3031607 รายงานปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 7.2 ระบุกรณีของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากข้อกำหนดหรือจากคำแนะนำในการทำงาน 162580
3031607 รายงานปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 7.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง 162581

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน

- ทักษะการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน

- ทักษะการระบุอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

- ทักษะการให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ

- ทักษะการรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ

- ทักษะการดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพตามมาตราฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น HA หรือ JCI

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

- การบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ชีวการแพทย์และวิธีการประกันคุณภาพการบำรุงรักษา

- การเข้าถึงและการใช้ระบบการจัดการการเก็บและรักษาระเบียนที่ถูกต้อง

- มาตราฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น HA หรือ JCI


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร

(ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- มีหลักฐานการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร

(ช) คำแนะนำในการประเมิน

- หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยทั้งในระดับองค์กร

(ซ) วิธีการประเมิน

- ประเมินจากการยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า

- การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงาน

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ