หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-8-138ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของกิจกรรมเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การตรวจสอบ และ การจัดการกิจกรรมการทำงานและข้อมูลทางการเงิน การพัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการปรับตารางการทำงานตามความจำเป็น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3031401 ระบุความต้องการงานเชิงธุรกิจขององค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 1.1 ระบุความต้องการงานสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดและนำไปพิจารณาทรัพยากรและข้อจำกัด 162516
3031401 ระบุความต้องการงานเชิงธุรกิจขององค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 1.2 จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการทำงานโดยคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจข้อกำหนดและกำหนดเวลา 162517
3031401 ระบุความต้องการงานเชิงธุรกิจขององค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 1.3 จัดสรรการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับจ้างอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 162518
3031402 ตรวจติดตามและจัดการงาน 2.1 ประสานงานเรื่องคน ทรัพยากรและ/หรือ อุปกรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 162519
3031402 ตรวจติดตามและจัดการงาน 2.2 สื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และ/หรือผู้รับจ้าง อย่างชัดเจนเพื่อตรวจสอบการทำงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจหรือระยะเวลา 162520
3031402 ตรวจติดตามและจัดการงาน 2.3 ประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหากับสถานการณ์งานเพื่อเอาชนะปัญหาและบรรลุผลเชิงบวก 162521
3031403 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผล 3.1 ระบุลำดับความสำคัญของงานและบุคคลและสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังในการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม 162522
3031403 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผล 3.2 แสวงหาข้อมูลจากทรัพยากรภายในและภายนอกเพื่อใช้พัฒนาและปรับแต่งความคิดและวิธีการใหม่ 162523
3031403 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผล 3.3 ตอบสนองธุรกิจหรือข้อสอบถามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 162524
3031403 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผล 3.4 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมแก่คู่ค้าและผู้รับข้อมูล 162525
3031404 ตีความข้อมูลทางการเงิน 4.1 ระบุเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องได้ 162526
3031404 ตีความข้อมูลทางการเงิน 4.2 อ่านและเข้าใจเอกสารและรายงานและผลกระทบ และมีการอภิปรายกับบุคคลที่เหมาะสม 162527
3031404 ตีความข้อมูลทางการเงิน 4.3 วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล ข้อมูลและการคำนวณตัวเลขพร้อมจัดระเบียบและปรับให้เข้ากัน 162528
3031404 ตีความข้อมูลทางการเงิน 4.4 เก็บบันทึกทางการเงินได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดทางบัญชีและกฎหมาย 162529
3031404 ตีความข้อมูลทางการเงิน 4.5 จัดทำและส่งเอกสารการเรียกชำระเงินและการชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับขององค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ 162530
3031404 ตีความข้อมูลทางการเงิน 4.6 เก็บรวบรวมหรือติดตามบัญชี 162531
3031405 ประเมินประสิทธิภาพงาน 5.1 ตรวจสอบโอกาสสำหรับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 162532
3031405 ประเมินประสิทธิภาพงาน 5.2 ปรับตารางการทำงานเพื่อการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการทำงานประจำที่มีอยู่หรือ เปลี่ยนความต้องการและข้อกำหนด 162533
3031405 ประเมินประสิทธิภาพงาน 5.3 สื่อสารและบันทึกการเปลี่ยน-แปลงที่เสนออย่างชัดเจนเพื่อช่วยการวางแผนและการประเมินผลในอนาคต 162534

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้ทางด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะความรู้ในการตีความข้อกำหนดทางกฎหมาย นโยบายของบริษัท และวิธีการ ได้ในทันที ตามความต้องการแบบวันต่อวัน

- ทักษะการสื่อสาร รวมถึง การซักถาม การชี้แจง การรายงาน และ การให้และรับความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

- ทักษะการคิดคำนวณสำหรับข้อมูลประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายและการตีความเอกสารและรายงานทางการเงิน

- ทักษะทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์เพื่อตีความเอกสารทางธุรกิจ รายงาน และงบการเงินและประมาณการ

- ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลาย สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ภูมิหลัง และความสามารถทางกายภาพและทางจิต

- ทักษะการแก้ปัญหาในการพัฒนาแผนฉุกเฉิน

- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการบันทึกและจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงาน

- ทักษะการประเมินผลสำหรับการประเมินการทำงานและผลลัพธ์

- ทักษะการสังเกตสำหรับการระบุ คน ทรัพยากร ที่เหมาะสม และการตรวจสอบการทำงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ทางเทคนิคหรือเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

- เทคนิคการวางแผนที่เพื่อกำหนดระยะเวลาและจัดลำดับความสำคัญตามจริง

- ลักษณะเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการและหลักการประกันคุณภาพ

- แนวคิด การตลาด การจัดการ การขายและการเงิน ที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการดำเนินการปรับปรุง

- แนวทางโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหา การจัดการความคิด และการจัดการเวลา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ทรัพยากร (Resource)

- บุคลากร

- เงิน

- เวลา

- อุปกรณ์

- พื้นที่

เป้าหมายทางธุรกิจ (Business goals)

- เป้าการขาย

- เป้างบประมาณ

- ทีมและบุคคลเป้าหมาย

- เป้าการผลิต

- กำหนดเวลาการรายงาน

เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem solving techniques)

- การเพิ่มผลตอบแทนการวิจัยและข้อมูลเพื่อทำให้มีข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับการตัดสินใจ

- การมองหารูปแบบ

- การพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องในอดีตและวิธีการที่ใช้จัดการ

- การกำจัดความเป็นไปได้

- การระบุและความพยายามย่อยปัญหา

- การทำงานร่วมกันและการขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น

กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลา (Time management strategies)

- การจัดลำดับความสำคัญและการคาดการณ์

- การวางแผนและการกำหนดเวลาระยะสั้นและระยะยาว

- การสร้างและการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก

- การกำหนดระยะเวลาและการตั้งค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น

- การย่อยงานที่มีขนาดใหญ่เป็นงานที่มีขนาดเล็ก

- การให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในกรณีที่ถูกระบุและจำเป็น

ทรัพยากรภายในและภายนอก (Internal and external sources)  

- พนักงานและเพื่อนร่วมงาน

- การจัดการ ผู้บังคับบัญชา ที่ปรึกษาหรือสำนักงานใหญ่

- มืออาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาการจัดการ

- สมาคมวิชาชีพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

ทรัพยากรที่ใช้ควรมีดังต่อไปนี้

การเข้าถึง เอกสาร บันทึกทางการเงิน และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ทำงาน

การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร

- สามารถระบุความต้องการการทำงานประจำวันและการจัดสรรการทำงานอย่างเหมาะสม

- สามารถในการตีความเอกสารทางการเงินได้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายยินดีต้อนรับ