คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการบริหารงาน สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีความเป็นผู้นำ บริหารกิจการขายตรง จัดหาสินค้า พัฒนาบุคลากร วางแผนการตลาด สามารถสร้างแฟรนไชส์ สามารถดำเนินธุรกิจข้ามชาติ กระจายธุรกิจ ขยายธุรกิจแนวดิ่งและแนวนอนได้ ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ได้ เป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงที่เป็นตัวอย่างที่ดีได้เป็นอย่างดี มีทักษะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ทักษะการบริหารจัดการ 2. ทักษะความเป็นผู้นำ 3. ทักษะการทำงานเป็นทีม 3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8 จะต้อง 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ ระดับอนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 1.3 ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 7 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก ..16.....หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 48 หน่วยสมรรถนะ 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8 ทั้งหมด 48 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการชั้น 8
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-8-020ZA วิเคราะห์แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และตัวสินค้า ที่ได้มาตรฐานสากล (Source of Origin) : GMP
RTS-DSB-8-036ZA จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการจัดจำหน่าย การปฏิบัติการคลังสินค้า ระบบการชำระเงินที่เหมาะสม
RTS-DSB-8-037ZA จัดให้มีระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
RTS-DSB-8-042ZA สร้างสรรค์ การแสวงหา นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสินค้าและบริการที่ทำให้เกิด Platform
RTS-DSB-8-043ZA จัดแผนกที่มีหน้าที่วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและลูกค้า
RTS-DSB-8-044ZA ศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้สนใจและยอมรับใน Platform ขององค์กร
RTS-DSB-8-045ZA จัดให้มีแผนกฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันองค์กรให้มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างสม่ำเสมอ
RTS-DSB-8-046ZA สร้างการเจริญเติบโตด้วยกลยุทธ์บูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical Integration)
RTS-DSB-8-047ZA สร้างกลยุทธ์เจริญเติบโตแบบบูรณาการในแนวราบ (Horizontal Integration)
RTS-DSB-8-048ZA สร้างกลยุทธ์เจริญเติบโตแบบกระจายธุรกิจ (Diversification)
RTS-DSB-8-039ZA ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-DSB-8-040ZA พิจารณาจัดหาช่องทางการรับชำระเงินด้วยระบบการชำระเงินสดและอีเล็กทรอนิกส์ Electronic Payment
RTS-DSB-8-041ZA ตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำจากการชำระเงินของลูกค้าจากเงินสดและเงินอิเล็กทรอนิกส์
RTS-DSB-8-034ZA จัดให้มีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์จำหน่ายที่มีขนาดที่เหมาะสมกับลูกค้าในตลาดและกระจายตัวในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดส่งสินค้าให้ถึงสาขาต่างด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน
RTS-DSB-8-022ZA พัฒนานวัตกรรมใหม่ในตัวสินค้าหรือบริการ (new product innovation) เพื่อขับเคลื่อนก่อน first mover
RTS-DSB-8-023ZA กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าเพื่อเข้าถึงความต้องการได้อย่างแท้จริง
RTS-DSB-8-024ZA พัฒนาคุณภาพและการรับประกันการใช้งานในตัวสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-8-025ZA จัดให้มีแผนกค้นคว้า พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
RTS-DSB-8-035ZA พัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยเพื่อรองรับการขนส่ง จัดเก็บและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
RTS-DSB-8-021ZA ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-8-029ZA จัดแผนกงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม
RTS-DSB-8-019ZA วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ (Best Practices)
RTS-DSB-8-001ZA วิเคราะห์ความต้องการและค่าแนวโน้มของสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย
RTS-DSB-8-002ZA จัดหาสินค้าหรือบริการโดยผ่านการผลิตเอง
RTS-DSB-8-003ZA จัดให้มีแผนกเพื่อจัดหานำเข้าข้อมูล เปรียบเทียบวิเคราะห์ และตัดสินใจในการนำเข้าสินค้า
RTS-DSB-8-004ZA จัดนำสินค้าคุณภาพที่ได้วิเคราะห์คัดเลือกแล้วมากำหนดกลยุทธ์ STP
RTS-DSB-8-033ZA พัฒนาระบบการบริหารการเงินที่มีความทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความ สามารถในการสร้างและจัดการธุรกิจให้มีผลกำไร
RTS-DSB-8-038ZA จัดทำรายละเอียดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-DSB-8-006ZA จัดหาเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนามูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า
RTS-DSB-8-005ZA วิเคราะห์ค่าแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
RTS-DSB-8-007ZA จัดทำแผนการตลาดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมธุรกิจ
RTS-DSB-8-026ZA ทำการสำรวจตลาดผู้บริโภคที่ได้ใช้สินค้าใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว
RTS-DSB-8-027ZA ขยายตลาดลูกค้าเพื่อรองรับสินค้าที่ได้ผลิตจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์
RTS-DSB-8-028ZA สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
RTS-DSB-8-030ZA จัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อประเมินผลที่ได้รับจากการขยายตลาดลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยประเมินผลที่ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้า
RTS-DSB-8-032ZA วิเคราะห์และประเมินต้นทุนทางทางการเงินขององค์กร
RTS-DSB-8-031ZA จัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินศักยภาพจากการเพิ่มขึ้นของตลาดลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
RTS-DSB-8-008ZA จัดทำระบบโปรแกรมที่ใช้คำนวณแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีความทันสมัย
RTS-DSB-8-009ZA กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วย STP Marketing
RTS-DSB-8-010ZA ควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนการตลาดขององค์กร
RTS-DSB-8-014ZA กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ
RTS-DSB-8-011ZA ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความรู้ด้านการนำเสนอ ด้านการขายและการบริหารคนทั้งแบบอบรมในสถานที่และ/หรืออบรมผ่านระบบ E-learning
RTS-DSB-8-012ZA ออกแบบหลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจให้กับบุคลากรในองค์กร
RTS-DSB-8-013ZA กำหนดรูปแบบการชี้วัดจากการเรียนรู้ทางด้านการนำเสนอ ด้านการขายและด้านการบริหารคน
RTS-DSB-8-015ZA จัดให้มีหลักจรรยาบรรณหรือกฎบัตรในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล
RTS-DSB-8-016ZA จัดให้มีการประเมินผล เพื่อหาแนวทางการพัฒนากรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของธุรกิจเพื่อยั่งยืน
RTS-DSB-8-017ZA จัดให้มีกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
RTS-DSB-8-018ZA กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่ต้องการในการผลิตเพื่อจำหน่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ