คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการบริหารงาน สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีความเป็นผู้นำ ผู้ประกอบการชั้น 7 เป็นผู้มีคุณลักษณะมีความสามารถในการบริหารงาน จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภค สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีความเป็นผู้นำ พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ บริหารธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขายตรงทั้งกระบวนการ จัดหาสินค้า พัฒนาบุคลากร วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ พัฒนาสินค้าหรือบริการด้วยนวัตกรรมใหม่ได้ ใช้ระบบเทคโนโลยีในการทำงานได้ทั้งระบบ มีทักษะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ทักษะการบริหารจัดการ 2. ทักษะการทำงานเป็นทีม 3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 5. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7 จะต้อง 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ ระดับอนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 40 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 6 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก .19.....หน่วยสมรรถนะ 4. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 6 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7 ทั้งหมด 40 หน่วยสมรรถนะ 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการชั้น 7
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-7-020ZA วิเคราะห์แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และตัวสินค้า ที่ได้มาตรฐานสากล (Source of Origin) : GMP
RTS-DSB-7-037ZA จัดให้มีระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
RTS-DSB-7-040ZA พิจารณาจัดหาช่องทางการรับชำระเงินด้วยระบบการชำระเงินสดและอีเล็กทรอนิกส์ Electronic Payment
RTS-DSB-7-041ZA ตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำจากการชำระเงินของลูกค้าจากเงินสดและเงินอิเล็กทรอนิกส์
RTS-DSB-7-034ZA จัดให้มีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์จำหน่ายที่มีขนาดที่เหมาะสมกับลูกค้าในตลาดและกระจายตัวในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดส่งสินค้าให้ถึงสาขาต่างด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน
RTS-DSB-7-022ZA พัฒนานวัตกรรมใหม่ในตัวสินค้าหรือบริการ (new product innovation) เพื่อขับเคลื่อนก่อน first mover
RTS-DSB-7-023ZA กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าเพื่อเข้าถึงความต้องการได้อย่างแท้จริง
RTS-DSB-7-024ZA พัฒนาคุณภาพและการรับประกันการใช้งานในตัวสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-7-025ZA จัดให้มีแผนกค้นคว้า พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
RTS-DSB-7-026ZA ทำการสำรวจตลาดผู้บริโภคที่ได้ใช้สินค้าใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว
RTS-DSB-7-035ZA พัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยเพื่อรองรับการขนส่ง จัดเก็บและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
RTS-DSB-7-036ZA จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการจัดจำหน่าย การปฏิบัติการคลังสินค้า ระบบการชำระเงินที่เหมาะสม
RTS-DSB-7-021ZA ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-7-029ZA จัดแผนกงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม
RTS-DSB-7-019ZA วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ (Best Practices)
RTS-DSB-7-001ZA วิเคราะห์ความต้องการและค่าแนวโน้มของสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย
RTS-DSB-7-002ZA จัดหาสินค้าหรือบริการโดยผ่านการผลิตเอง
RTS-DSB-7-003ZA จัดให้มีแผนกเพื่อจัดหานำเข้าข้อมูล เปรียบเทียบวิเคราะห์ และตัดสินใจในการนำเข้าสินค้า
RTS-DSB-7-004ZA จัดนำสินค้าคุณภาพที่ได้วิเคราะห์คัดเลือกแล้วมากำหนดกลยุทธ์ STP
RTS-DSB-7-038ZA จัดทำรายละเอียดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-DSB-7-039ZA ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-DSB-7-005ZA วิเคราะห์ค่าแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
RTS-DSB-7-007ZA จัดทำแผนการตลาดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมธุรกิจ
RTS-DSB-7-027ZA ขยายตลาดลูกค้าเพื่อรองรับสินค้าที่ได้ผลิตจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์
RTS-DSB-7-028ZA สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
RTS-DSB-7-030ZA จัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อประเมินผลที่ได้รับจากการขยายตลาดลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยประเมินผลที่ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้า
RTS-DSB-7-032ZA วิเคราะห์และประเมินต้นทุนทางทางการเงินขององค์กร
RTS-DSB-7-033ZA พัฒนาระบบการบริหารการเงินที่มีความทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความ สามารถในการสร้างและจัดการธุรกิจให้มีผลกำไร
RTS-DSB-7-031ZA จัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินศักยภาพจากการเพิ่มขึ้นของตลาดลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
RTS-DSB-7-008ZA จัดทำระบบโปรแกรมที่ใช้คำนวณแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีความทันสมัย
RTS-DSB-7-009ZA กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วย STP Marketing
RTS-DSB-7-010ZA ควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนการตลาดขององค์กร
RTS-DSB-7-014ZA กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ
RTS-DSB-7-011ZA ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความรู้ด้านการนำเสนอ ด้านการขายและการบริหารคนทั้งแบบอบรมในสถานที่และ/หรืออบรมผ่านระบบ E-learning
RTS-DSB-7-012ZA ออกแบบหลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจให้กับบุคลากรในองค์กร
RTS-DSB-7-013ZA กำหนดรูปแบบการชี้วัดจากการเรียนรู้ทางด้านการนำเสนอ ด้านการขายและด้านการบริหารคน
RTS-DSB-7-015ZA จัดให้มีหลักจรรยาบรรณหรือกฎบัตรในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล
RTS-DSB-7-016ZA จัดให้มีการประเมินผล เพื่อหาแนวทางการพัฒนากรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของธุรกิจเพื่อยั่งยืน
RTS-DSB-7-017ZA จัดให้มีกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
RTS-DSB-7-018ZA กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่ต้องการในการผลิตเพื่อจำหน่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ