คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3 จะสามารถเข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอดได้ มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อการเดินเรือ ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ จัดกลไกและกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 2. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 2 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 2 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-3-018ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
MRT-FIH-3-008ZA ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ
MRT-FIH-3-016ZA ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ
MRT-FIH-3-002ZA เข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอด
MRT-FIH-3-022ZA ปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้

ยินดีต้อนรับ