หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
MRT-FIH-3-016ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ
หน่วยสมรรถนะย่อย
NF20501 : ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
NF20502 : ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานทางทะเล
NF20503 : ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว
NF20504 : ปฏิบัติงานบนเรือตามกฎหมายการค้ามนุษย์

ยินดีต้อนรับ