คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4 จะมีทักษะในการเดินเรือและหาตำบลที่เรือได้อย่างถูกต้อง ทักษะในการเดินเรือด้วยเรดาร์ ทักษะการใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ สามารถประยุกต์ใช้หลักอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเดินเรือ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง และสามารถดูแลและรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 2. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 2 ปี หรือ 3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพอาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-4-001ZA เดินเรือและหาตำบลที่เรือ
MRT-FIH-4-004ZA ใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ
MRT-FIH-4-019ZA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง
MRT-FIH-4-021ZA เก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้
MRT-FIH-4-003ZA เดินเรือด้วยเรดาร์
MRT-FIH-4-006ZA ใช้หลักอุตุนิยมวิทยา และสมุทรศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเดินเรือ

ยินดีต้อนรับ