Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
1
2
3
ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ
4
5
ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ
6
7
8
9
เข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอด
10
11
12
13
ปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้
14
15

ยินดีต้อนรับ