คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Word)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Word)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน จะมีความรู้และทักษะด้านการจัดการเอกสาร สามารถเชื่อมโยงภายในเอกสาร ตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเอกสาร แทรกข้อความ จัดรูปแบบข้อความ ย่อหน้า แบ่งส่วน จัดการตาราง สร้างตาราง ปรับเปลี่ยนตาราง สร้างการอ้างอิงจัดการการอ้างอิงภายในเอกสาร แทรกภาพกราฟิก ปรับแต่ง แทรกข้อความเป็นองค์ประกอบและรวมถึงการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพกราฟิก การจัดการเอกสารสำหรับทำงานร่วมกัน การจัดการข้อคิดเห็น และการจัดการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายในเอกสาร 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงานครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน
        - ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Office Specialist (MOS) โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word) หรือ
        - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน จำนวน 6 หน่วย
  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MSW-NRXK-001 บริหารจัดการเอกสาร (Manage Documents)
MSW-QQOT-002 แทรกและจัดข้อความ ย่อหน้าและการแบ่งส่วน (Insert and Format Text, Paragraphs, and Sections)
MSW-TLMR-003 บริหารจัดการตารางและรายการ (Manage Tables and Lists)
MSW-FRUX-004 สร้างและบริหารจัดการอ้างอิง (Create and Manage References)
MSW-DWFR-005 แทรกและจัดการปรับแต่งภาพกราฟิก (Insert and Format Graphic Elements)
MSW-ANXT-006 บริหารจัดการเอกสารสำหรับทำงานร่วมกัน (Manage Document Lock and Unlock Change Tracking Collaboration)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ