หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการเอกสาร (Manage Documents)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Word


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSW-NRXK-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการเอกสาร (Manage Documents)

3. ทบทวนครั้งที่ n / a

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถใช้การค้นหา การเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ภายในเอกสารและวัตถุ รวมถึงการแสดง หรือซ่อนข้อความ และสัญลักษณ์การจัดรูปแบบ  และการจัดรูปแบบเอกสาร การตั้งค่าหน้าเอกสาร การใช้ชุดรูปแบบ การแทรก และแก้ไขส่วนหัวและท้ายกระดาษ การกำหนดค่าองค์ประกอบพื้นหลังของหน้ากระดาษ รวมถึงการบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น แก้ไขคุณสมบัติพื้นฐาน แก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์ และการแบ่งปันเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใจในการค้นหาและลบคุณสมบัติและข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ การค้นหาและแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง และการค้นหาและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10011

นำทางภายในเอกสาร (Navigate within the documents)

1. ค้นหาข้อความ (Find) 

10011.01 206458
10011

นำทางภายในเอกสาร (Navigate within the documents)

2. เชื่อมโยงไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ในเอกสาร (Link, Goto, Navigation) 

10011.02 206459
10011

นำทางภายในเอกสาร (Navigate within the documents)

3. กำหนดรูปแบบในการแสดงหรือซ่อนข้อความและสัญลักษณ์อื่น ๆ (Show and hide)

10011.03 206460
10012

จัดรูปแบบเอกสาร (Format documents)

1. ตั้งค่าหน้าเอกสาร (Margins, Orientation Size, Columns) 

10012.01 206461
10012

จัดรูปแบบเอกสาร (Format documents)

2. ใช้ชุดรูปแบบ (Style sets) แทรกหรือแก้ไขส่วนหัวและท้ายกระดาษ (Headers and Footer) 

10012.02 206462
10012

จัดรูปแบบเอกสาร (Format documents)

3. กำหนดองค์ประกอบของพื้นหลังของหน้ากระดาษ (Watermark, Page Color, Page Borders)

10012.03 206463
10013

บันทึกและแบ่งปันเอกสาร (Save and share documents)

1. บันทึกเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ (Save or Save As) 

10013.01 206464
10013

บันทึกและแบ่งปันเอกสาร (Save and share documents)

2. แก้ไขคุณสมบัติพื้นฐานของเอกสาร (Properties) 

10013.02 206465
10013

บันทึกและแบ่งปันเอกสาร (Save and share documents)

3. ตั้งค่าการพิมพ์ (Print Settings) และแบ่งปันเอกสาร (Share)

10013.03 206466
10014

ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด (Inspect documents for issues)

1. ค้นหาและลบคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ (Inspect document) 

10014.01 206467
10014

ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด (Inspect documents for issues)

2. ค้นหาและแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง (Check Accessibility) 

10014.02 206468
10014

ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด (Inspect documents for issues)

3. ค้นหาและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ (Check Compatibility)

10014.03 206469

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการค้นหา การเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ภายในเอกสารและวัตถุ รวมถึงการแสดง หรือซ่อนข้อความ และสัญลักษณ์การจัดรูปแบบ 

2. มีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสาร การตั้งค่าหน้าเอกสาร การใช้ชุดรูปแบบ การแทรก และแก้ไขส่วนหัว และท้ายกระดาษ การกำหนดค่าองค์ประกอบพื้นหลังของหน้ากระดาษ

3. มีความสามารถในการบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น แก้ไขคุณสมบัติพื้นฐาน แก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์ และการแบ่งปันเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

4. มีความสามารถในการค้นหาและลบคุณสมบัติ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ การค้นหาและแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง และการค้นหาและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ภายในเอกสาร รวมถึงการแสดง หรือซ่อนข้อความ และรวมถึงการแสดงสัญลักษณ์ในการจัดรูปแบบ

2. มีความรู้ในเรื่องการจัดรูปแบบเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหน้าเอกสาร การใช้ชุดรูปแบบ 

การแทรก และแก้ไขส่วนหัว รวมถึงการแทรกท้ายกระดาษ และการกำหนดค่าองค์ประกอบพื้นหลังของหน้ากระดาษ

3. มีความรู้ในเรื่องการบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น ๆ รวมถึงการแก้ไขคุณสมบัติพื้นฐาน

ของเอกสาร และการแก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์ การแบ่งปันเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ

4. มีความรู้ในเรื่องการค้นหาและลบคุณสมบัติและข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ การค้นหาและแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง และการค้นหาและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ในตัวเอกสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A    

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจในการจัดการภายในเอกสาร  โดยนำโปรแกรมประมวลผลคำ มาใช้ในการจัดการเอกสาร และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด    

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ