หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการตารางและรายการ (Manage Tables and Lists)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Word


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSW-TLMR-003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการตารางและรายการ (Manage Tables and Lists)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแปลงข้อความเป็นตาราง และการสร้างตารางโดยระบุแถวและคอลัมน์ จัดเรียงข้อมูล กำหนดค่าระยะขอบเซลล์และระยะห่าง ผสานและแยกเซลล์ การปรับขนาดตารางแถวและคอลัมน์ การแยกตาราง และการกำหนดค่าส่วนหัวของแถวที่ทำซ้ำ และจัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กำหนดอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง เพิ่มและลดระดับรายการ และตั้งค่าตัวเลขเริ่มต้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10031

สร้างตาราง (Create tables)

1. แปลงข้อความเป็นตาราง (Convert text to tables) 

10031.01 206868
10031

สร้างตาราง (Create tables)

2. แปลงตารางเป็นข้อความ (Convert table to text) 

10031.02 206869
10031

สร้างตาราง (Create tables)

3.สร้างตารางโดยระบุแถวและคอลัมน์

10031.03 206870
10032

แก้ไขตาราง (Modify tables)

1.จัดเรียงข้อมูลในตาราง (Sort) 

10032.01 206874
10032

แก้ไขตาราง (Modify tables)

2. กำหนดค่าระยะห่างเซลล์ (Cell Spacing) 

10032.02 206875
10032

แก้ไขตาราง (Modify tables)

3. ผสานและแยกเซลล์ (Merge and split cells) 

10032.03 206876
10032

แก้ไขตาราง (Modify tables)

4. ปรับขนาดตารางแถวและคอลัมน์ 

10032.04 206877
10032

แก้ไขตาราง (Modify tables)

5. แยกตาราง (Split table) และกำหนดส่วนหัวของแถวให้ทำซ้ำ (Repeating row header)

10032.05 206878
10033

สร้างและแก้ไขรายการ (Create and modify lists)

1. จัดรูปแบบย่อหน้าให้เป็นรายการลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Numbered and Bulleted lists) 

10033.01 206879
10033

สร้างและแก้ไขรายการ (Create and modify lists)

2. เปลี่ยนอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลข (Bullet characters) 

10033.02 206880
10033

สร้างและแก้ไขรายการ (Create and modify lists)

3. กำหนดอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง เพิ่มและลดระดับรายการ (Increase and decrease levels) 

10033.03 206881
10033

สร้างและแก้ไขรายการ (Create and modify lists)

4. รีสตาร์ทและดำเนินการต่อการกำหนดหมายเลขรายการ (Restart and Continue list)

10033.04 206882

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  มีความสามารถในการแปลงข้อความเป็นตาราง แปลงตารางเป็นข้อความ และการสร้างตารางโดยระบุแถวและคอลัมน์

2.  มีความสามารถในการจัดเรียงข้อมูล กำหนดค่าระยะขอบเซลล์และระยะห่าง ผสานและแยกเซลล์ การปรับขนาดตารางแถวและคอลัมน์ การแยกตาราง และการกำหนดค่าส่วนหัวของแถวที่ทำซ้ำ

3.  มีความสามารถในการจัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเปลี่ยนอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลข กำหนดอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง เพิ่มและลดระดับรายการ และการตั้งค่าตัวเลขเริ่มต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  มีความรู้ในการแปลงข้อความเป็นตาราง แปลงตารางเป็นข้อความ และการสร้างตารางโดยระบุแถวและคอลัมน์ และนำตารางมาใช้ในเอกสารการทำงาน

2.  มีความรู้ในการจัดเรียงข้อมูล กำหนดค่าระยะขอบเซลล์และระยะห่าง ผสานและแยกเซลล์ การปรับขนาดตารางแถวและคอลัมน์ การแยกตาราง และการกำหนดค่าส่วนหัวของแถวที่ทำซ้ำ 

เพื่อช่วยให้ตารางมีความสวยงาม และสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างง่าย

3.  มีความรู้ในการจัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเปลี่ยนอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลข กำหนดอักขระสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง เพิ่มและลดระดับรายการ และตั้งค่าตัวเลขเริ่มต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการจัดการตารางและรายการ โดยนำโปรแกรมประมวลผลคำ มาใช้ในการจัดการเอกสาร และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ