หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แทรกและจัดข้อความ ย่อหน้าและการแบ่งส่วน (Insert and Format Text, Paragraphs, and Sections)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Word


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSW-QQOT-002

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แทรกและจัดข้อความ ย่อหน้าและการแบ่งส่วน (Insert and Format Text, Paragraphs, and Sections)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถเพิ่ม ค้นหาและแทนที่ข้อความ รวมถึงการแทรกสัญลักษณ์ต่าง ๆ จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า ใช้เอฟเฟกต์ข้อความ กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด ย่อหน้า การเยื้อง การใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในกับข้อความ ล้างการจัดรูปแบบ และจัดรูปแบบข้อความในหลายคอลัมน์ แทรกหน้า แบ่งส่วนและตัวแบ่งคอลัมน์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10021

แทรกข้อความและย่อหน้า (Insert text and paragraphs)

1. ค้นหาและแทนที่ข้อความ (Find and replace) 

10021.01 206470
10021

แทรกข้อความและย่อหน้า (Insert text and paragraphs)

2. แทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ (Symbols)

10021.02 206471
10022

จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า (Format text and paragraphs)

1. ใช้เอฟเฟ็กต์กับข้อความ (Text Effect) 

10022.01 206472
10022

จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า (Format text and paragraphs)

2. คัดลอกรูปแบบข้อความโดยใช้ Format Painter 

10022.02 206473
10022

จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า (Format text and paragraphs)

3. กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า และการเยื้อง (Line spacing, paragraph, indentation)

10022.03 206474
10023

สร้างและตั้งค่าให้กับเอกสารที่ถูกแบ่งส่วน (Create and configure document sections)

1. จัดรูปแบบข้อความหลาย ๆ คอลัมน์  10023.01 206865
10023

สร้างและตั้งค่าให้กับเอกสารที่ถูกแบ่งส่วน (Create and configure document sections)

2. แทรกหน้า (Page breaks) การแบ่งส่วนและตัวแบ่งคอลัมน์ (Section breaks)  10023.02 206866
10023

สร้างและตั้งค่าให้กับเอกสารที่ถูกแบ่งส่วน (Create and configure document sections)

3. เปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าหน้าสำหรับการแบ่งส่วน

10023.03 206867

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการเพิ่ม ค้นหาและแทนที่ข้อความ และการแทรกสัญลักษณ์และอักขระพิเศษ

2. มีความสามารถในการจัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า การใช้เอฟเฟกต์ข้อความ การจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมือ Format Painter การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า และการเยื้อง การใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในกับข้อความรวมถึงล้างการจัดรูปแบบ

3. มีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารในลักษณะหลายคอลัมน์ การแทรกหน้า การแบ่งส่วน และตัวแบ่งคอลัมน์ และการเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าหน้าสำหรับการแบ่งส่วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องการเพิ่มข้อความ การค้นหาและแทนที่ข้อความ การแทรกสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงการแทรกอักขระพิเศษลงในเอกสาร

2. มีความรู้ในเรื่องการจัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า การใช้เอฟเฟกต์ข้อความ การจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมือ Format Painter  รวมถึงการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า การเยื้อง และการใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในกับข้อความรวมถึงล้างการจัดรูปแบบ เพื่อใช้ในการจัดการเอกสาร

3. มีความรู้ในเรื่องการจัดรูปแบบเอกสารในลักษณะหลายคอลัมน์ การแทรกหน้า การแบ่งส่วนและตัวแบ่งคอลัมน์ การเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าหน้าสำหรับการแบ่งส่วนในเอกสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

 (ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ ย่อหน้า และการแบ่งส่วน  โดยนำโปรแกรมประมวลผลคำ มาใช้ในการจัดการเอกสาร และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ