หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการเอกสารสำหรับทำงานร่วมกัน (Manage Document Lock and Unlock Change Tracking Collaboration)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Word


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSW-ANXT-006

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการเอกสารสำหรับทำงานร่วมกัน (Manage Document Lock and Unlock Change Tracking Collaboration)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถเพิ่ม ตรวจสอบและตอบกลับ  แก้ไข และลบความคิดเห็น และรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม  และรวมถึงการล็อกและปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10061

เพิ่มและจัดการข้อคิดเห็น (Add and manage comments)

1. เพิ่มข้อคิดเห็น (Insert comment) 

10061.01 207124
10061

เพิ่มและจัดการข้อคิดเห็น (Add and manage comments)

2. ตรวจสอบและตอบกลับข้อคิดเห็น (Review and Reply comment) 

10061.02 207125
10061

เพิ่มและจัดการข้อคิดเห็น (Add and manage comments)

3. แก้ไขและลบข้อคิดเห็น

10061.03 207126
10062

จัดการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Manage change tracking)

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track changes) 

10062.01 207127
10062

จัดการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Manage change tracking)

2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม (Review tracked changes) 

10062.02 207128
10062

จัดการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Manage change tracking)

3. ยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม (Accept and Reject tracked changes)

10062.03 207129
10062

จัดการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Manage change tracking)

4. ล็อกและปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง (Lock and unlock change tracking)

10062.04 207130

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการเพิ่ม ตรวจสอบและตอบกลับ  แก้ไข และลบความคิดเห็น

2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม  และรวมถึงการล็อกและปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเพิ่ม ตรวจสอบ และตอบกลับ  แก้ไข และลบความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพในการจัดการในเอกสาร

2. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการติดตามการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม  และรวมถึงการล็อกและปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในเอกสารให้สมบูรณ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

 (ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการเพิ่ม ตรวจสอบและตอบกลับ แก้ไขและรวมถึงการลบความคิดเห็น การติดตามการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม โดยนำโปรแกรมประมวลผลคำ มาใช้ในการจัดการเอกสาร และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ