หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แทรกและจัดการปรับแต่งภาพกราฟิก (Insert and Format Graphic Elements)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Word


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSW-DWFR-005

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แทรกและจัดการปรับแต่งภาพกราฟิก (Insert and Format Graphic Elements)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแทรกรูปร่าง รูปภาพ แบบจำลอง 3 มิติ  SmartArt  กล่องข้อความ ใช้เอฟเฟกต์ทางศิลปะ เอฟเฟกต์ภาพและสไตล์ภาพ การลบพื้นหลังรูปภาพ การจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก การจัดรูปแบบกราฟิก SmartArt และการจัดรูปแบบแบบจำลอง 3 มิติ รวมถึงแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพกราฟิก ตำแหน่งวัตถุ ตัดข้อความรอบ ๆ วัตถุ และเพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับวัตถุเพื่อการเข้าถึง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10051

แทรกภาพประกอบและกล่องข้อความ (Insert illustrations and text boxes)

1. แทรกรูปร่าง (Shape) รูปภาพ (Picture) โมเดล 3 มิติ (3D Models) SmartArt ภาพหน้าจอ (Screenshots) 

10051.01 206888
10051

แทรกภาพประกอบและกล่องข้อความ (Insert illustrations and text boxes)

2. แทรกกล่องข้อความ (Text box)

10051.02 206889
10052

จัดรูปแบบภาพประกอบและกล่องข้อความ (Format illustrations and text boxes)

1. ใช้เอฟเฟ็กต์ทางศิลปะ (Artistic effects) 

10052.01 206890
10052

จัดรูปแบบภาพประกอบและกล่องข้อความ (Format illustrations and text boxes)

2. ใช้เอฟเฟ็กต์และสไตล์กับภาพ (Picture effects and Styles) 

10052.02 206891
10052

จัดรูปแบบภาพประกอบและกล่องข้อความ (Format illustrations and text boxes)

3. ลบพื้นหลังรูปภาพ (Picture backgrounds) 

10052.03 206892
10052

จัดรูปแบบภาพประกอบและกล่องข้อความ (Format illustrations and text boxes)

4. จัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก (Format picture) 

10052.04 206893
10052

จัดรูปแบบภาพประกอบและกล่องข้อความ (Format illustrations and text boxes)

5. จัดรูปแบบ SmartArt (Format SmartArt) 

10052.05 206894
10052

จัดรูปแบบภาพประกอบและกล่องข้อความ (Format illustrations and text boxes)

6. จัดรูปแบบโมเดล 3D (Format 3D Models)

10052.06 206895
10053

เพิ่มข้อความให้กับองค์ประกอบกราฟิก (Add text to graphic elements)

1. เพิ่มและแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ (Textbox) 

10053.01 206896
10053

เพิ่มข้อความให้กับองค์ประกอบกราฟิก (Add text to graphic elements)

2. เพิ่มและแก้ไขข้อความในรูปร่าง -

10053.02 206897
10053

เพิ่มข้อความให้กับองค์ประกอบกราฟิก (Add text to graphic elements)

3. เพิ่มและแก้ไขเนื้อหากราฟิก SmartArt

10053.03 206898
10054

แก้ไของค์ประกอบกราฟิก (Modify graphic elements)

1. แก้ไขตำแหน่งวัตถุ (Position) 

10054.01 206899
10054

แก้ไของค์ประกอบกราฟิก (Modify graphic elements)

2. ตัดข้อความรอบ ๆ วัตถุ (Wrap text) 

10054.02 206900
10054

แก้ไของค์ประกอบกราฟิก (Modify graphic elements)

3. เพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับวัตถุเพื่อการเข้าถึง (Alternative text)

10054.03 206901

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  มีความสามารถในการแทรกแทรกรูปร่าง รูปภาพ แบบจำลอง 3 มิติ  SmartArt  ภาพหน้าจอ และคลิปหน้าจอ กล่องข้อความได้

2.  มีความสามารถในการใช้เอฟเฟกต์ทางศิลปะ เอฟเฟกต์ภาพและสไตล์ภาพ  การลบพื้นหลังรูปภาพ 

การจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก การจัดรูปแบบกราฟิก SmartArt และการจัดรูปแบบแบบจำลอง 3 มิติ

3.  มีความสามารถในการเพิ่มและแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ  รูปร่าง และในกราฟิก SmartArt

4.  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพกราฟิก ตำแหน่งวัตถุ ตัดข้อความรอบ ๆ วัตถุ และเพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับวัตถุเพื่อการเข้าถึง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  มีความรู้ในการแทรกรูปร่าง รูปภาพ แบบจำลอง 3 มิติ  SmartArt  ภาพหน้าจอ และคลิปหน้าจอ กล่องข้อความ เพื่อทำให้เกิดทักษะในการนำวัตถุต่าง ๆ ลงในเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  มีความรู้ในการใช้เอฟเฟกต์ทางศิลปะ เอฟเฟกต์ภาพและสไตล์ภาพ การลบพื้นหลังรูปภาพ การจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก การจัดรูปแบบกราฟิก SmartArt และการจัดรูปแบบแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการตกแต่งวัตถุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น   

3.  มีความรู้ในการเพิ่ม และแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ รูปร่าง และในกราฟิก SmartArt  ลงในเอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4.  มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพกราฟิก ตำแหน่งวัตถุ ตัดข้อความรอบ ๆ วัตถุ และเพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับวัตถุเพื่อการเข้าถึง ทำให้เกิดความเข้าใจในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการแทรกและปรับแต่งภาพกราฟิก  โดยนำโปรแกรมประมวลผลคำ มาใช้ในการจัดการเอกสาร และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ