คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้พื้นที่สีเขียวพิเศษ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติประเภทแปลงทดลอง สวนสมุนไพร การขยายพืชพรรณไม้ด้วยวิธีการต่างๆ การจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร มีทักษะในการจำแนกพืชพรรณไม้ จัดเตรียมพืชพรรณไม้เฉพาะอย่างตามที่กำหนด การขยายพันธุ์พืชพรรณไม้ และการจัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรเพื่อการจัดการของเสียบริเวณพื้นที่สีเขียว สามารถจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรสำหรับพื้นที่สีเขียว มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว เข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน มีความเป็นผู้นำ สามารถรับผิดชอบต่อผู้อื่น รวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพของงานได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องมีต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     หัวหน้าผู้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรในการจัดพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-OFIP-192A จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรเพื่อการจัดการของเสียบริเวณพื้นที่สีเขียว
ECM-JEPL-193A จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียวพิเศษ
ECM-RVLI-194A จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ