คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจัดเตรียมวัสดุปลูก ปุ๋ย สารเคมีการเกษตรและพืชพรรณไม้ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุปลูกทุกประเภท ปุ๋ยประเภทต่างๆ และสารเคมีการเกษตรสามารถจำแนกและเลือกใช้พืชพรรณไม้ให้เหมาะกับพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ ตลอดจนการอนุบาลต้นไม้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมวัสดุปลูกประเภทต่างๆ จัดเตรียมปุ๋ยประเภทต่างๆ จัดเตรียมสารเคมีการเกษตร จัดเตรียมพืชพรรณไม้ได้ถูกต้องตามความต้องการในการจัดพื้นที่สีเขียว จัดเตรียมวัสดุอนุบาลต้นไม้ รวมถึงจัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรด้านสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่สีเขียว และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนถูกต้อง
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     ผู้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรในการจัดพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-BCRV-202A จัดเตรียมวัสดุปลูก ปุ๋ย และสารเคมีการเกษตร
ECM-JDBP-203A จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับพื้นที่สีเขียว
ECM-TOIO-204A จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรด้านสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่สีเขียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ