คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจัดเตรียมวัสดุปลูก ปุ๋ย สารเคมีการเกษตรและพืชพรรณไม้ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุปลูกทุกประเภท ปุ๋ยประเภทต่างๆ และสารเคมีการเกษตรมีความรู้ในการจำแนกและการเลือกใช้พืชพรรณไม้ให้เหมาะกับพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ ตลอดจนการอนุบาลต้นไม้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมวัสดุปลูกประเภทต่างๆ จัดเตรียมปุ๋ยประเภทต่างๆ จัดเตรียมสารเคมีการเกษตร จัดเตรียมพืชพรรณไม้ได้ถูกต้องตามความต้องการในการจัดพื้นที่สีเขียว จัดเตรียมวัสดุอนุบาลต้นไม้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การควบคุมดูแลได้ครบถ้วนถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีประสบการณ์ในการทำงานในอาชีพไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 1 จำนวน 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรในการจัดพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-NZHA-110A จัดเตรียมวัสดุปลูก ปุ๋ย และสารเคมีการเกษตร
ECM-QTNP-111A จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับพื้นที่สีเขียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ