Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัสดุปลูก ปุ๋ย และสารเคมีการเกษตร
1
2
จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับพื้นที่สีเขียว
3
4

ยินดีต้อนรับ