คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและทรัพยากรทุกประเภทที่ต้องใช้ในการจัดทำสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ สีเขียว รวมถึงวัสดุเพื่อการจัดทำเขตความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ข้างเคียง วัสดุและทรัพยากรระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สีเขียว วัสดุและทรัพยากรระบบน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียว มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย ตลอดจนการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์  มีทักษะในการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างและวัสดุจัดทำเขตความปลอดภัยพื้นที่สีเขียว จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรระบบไฟฟ้า จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรระบบน้ำ จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรสำหรับการจัดการของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย จัดเตรียมของเสียเพื่อรอการนำไปใช้ประโยชน์  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายใต้คำอธิบาย  ที่ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือสูงกว่า
2. ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 1 และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรในการจัดพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-CGHA-112A จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรด้านสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่สีเขียว
ECM-HUFR-113A จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรเพื่อการจัดการของเสียบริเวณพื้นที่สีเขียว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ