หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับพื้นที่สีเขียว

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-JDBP-203A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับพื้นที่สีเขียว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 9214 คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย พืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวทุกประเภท การอนุบาลต้นไม้ด้วยวิธีต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดเตรียมพืชพรรณไม้ที่ต้องใช้ในการจัดพื้นที่สีเขียวประเภทต่าง ๆ และการจัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการอนุบาลต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามที่กำหนด 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03121

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียว

1.1 จำแนกพืชพรรณไม้ตามวิธีการจำแนกแบบต่าง ๆ 

03121.01 201442
03121

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียว

1.2 เลือกใช้พืชพรรณไม้อย่างเหมาะสม

03121.02 201443
03121

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียว

1.3 จัดพืชพรรณไม้ตามที่กำหนด (ใบงาน)

03121.03 201444
03122

จัดเตรียมวัสดุอนุบาลต้นไม้

2.1 อธิบายเกี่ยวกับวัสดุและทรัพยากรที่ใช้ในการอนุบาลต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่าง ๆ

03122.01 201445
03122

จัดเตรียมวัสดุอนุบาลต้นไม้

2.2 เลือกใช้วัสดุอนุบาลต้นไม้ได้อย่างเหมาะสมตามหลักการอนุบาล

03122.02 201446
03122

จัดเตรียมวัสดุอนุบาลต้นไม้

2.3 จัดเตรียมวัสดุอนุบาลต้นไม้ตามที่กำหนด (ใบงาน)

03122.03 201447

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ความสำมารถในการวางแผนการดำเนินงาน

     2. ความสำมารถในการจำแนกพืชพรรณไม้ และการเลือกใช้

     3. ความสำมารถในการเลือกใช้วัสดุอนุบาลต้นไม้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. หลักความปลอดภัยในการทำงาน

     2. ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ชนิดต่างๆ 

     3. ความรู้เกี่ยวกับการอนุบาลต้นไม้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

          2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลคะแนนสอบทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ

          2. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับงานในอาชีพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง

          1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้

          2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากแบบทดสอบการปฏิบัติงาน 

          3. การประเมินผลโดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     1. การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

     2. การสอบปฏิบัติ

     3. การสอบสัมภาษณ์

     4. รายละเอียดกระบวนการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ในคู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ