หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียวพิเศษ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-JEPL-193A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียวพิเศษ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 9214 คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย การจัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดทำพื้นที่สีเขียวพิเศษ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เช่น แหล่งทดลอง หรือแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร รวมถึงการขยายพืชพรรณไม้ต่างๆ  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดพื้นที่สีเขียวพิเศษ ตามที่กำหนด และการขยายพืชพรรณไม้ด้วยวิธีต่างๆ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03151

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวพิเศษ

1.1 จำแนกพืชพรรณไม้ตามวิธีการจำแนกแบบต่างๆ

03151.01 201415
03151

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวพิเศษ

1.2 อธิบายการเลือกใช้พืชพรรณไม้ได้

03151.02 201416
03151

จัดเตรียมพืชพรรณไม้สำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวพิเศษ

1.3 จัดเตรียมพืชพรรณไม้เฉพาะสำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวพิเศษ

03151.03 201417
03152

ขยายพันธุ์พืชพรรณไม้ด้วยวิธีต่างๆ

2.1 อธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืชพรรณไม้ด้วยวิธีการต่างๆ

03152.01 201418

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ความสำมารถในการวางแผนการดำเนินงาน

     2. ความสำมารถในการจำแนกพืชพรรณไม้ การขยายพันธุ์ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบพื้นที่สีเขียวพิเศษ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่ใช้กับรูปแบบพื้นที่สีเขียวพิเศษแต่ละแบบ

     2. ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชพรรณไม้ด้วยวิธีการต่างๆ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ผลคะแนนสอบทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ

     2. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับงานในอาชีพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง

     1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบตามแบบที่กำหนด

     2. ผู้ประเมินทำการประเมินทักษะ วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าทดสอบตามแบบที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้

     2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากแบบทดสอบการปฏิบัติงาน 

     3. การประเมินผลโดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

     18.1 การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

     18.2 การสอบปฏิบัติ

     18.3 การสอบสัมภาษณ์

     18.4 รายละเอียดกระบวนการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ในคู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ