Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรเพื่อการจัดการของเสียบริเวณพื้นที่สีเขียว
1
2
3
จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียวพิเศษ
4
5
จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร
6
7

ยินดีต้อนรับ